top of page

Otpornost na požar.

              Slobodno se može reći da su u pojedinim slučajevima drvene konstrukcije neuništive u požaru. Protivpožarna otpornost građevinskih konstrukcija karakterišu dva kriterijuma: zapaljivost materijala i ponašanje materijala u požaru. Međutim razlika u materijalima postoji samo u njihovom ponašanju u periodu koji prethodi pojavi kritičnih razornih temperatura.

 

              Čelik već pri temperaturi od 550 °C koja je daleko od tačke topljenja čelika gubi sve svoje mehaničke karakteristike i prestaje biti građevinski materijal. Ova pojava ima za posledicu naglo gubljenje modula elastičnosti pa dolazi do urušavanja objekta iako čelik nije zapaljiv materijal. 

 

              Armirani beton koji isto tako nije goriv materijal pri povišenoj temperaturi počinje pucati, kruniti se usled smanjenja čvrstoće, pa se deformira.

 

              Drvo u požaru gori. Međutim, drvo pri gorenju ne mijenja bitno svoja mehanička svojstva i to je kvalitetnija razlika u odnosu na beton i čelik. Pretvaranje drveta u sloj ugljenika teče vrlo sporo 0,4-0,8 mm/min. To znači da pri velikim požarnim temperaturama za vreme od 1 sata drveni nosač izgubi 4 cm po svom opsegu. Kod velikih poprečnih presjeka kakvi su u pravilu preseci u lameliranom drvu ovo oslabljenje dimenzija ne predstavlja nikakvu opasnost od urušavanja konstrukcije.

bottom of page